top of page

Rural Industrialization and Environmental Governance Challenges in the Red River

Updated: Aug 5, 2020

New research article by Dr. Trần Anh Thông, Senior Research Associate at Health and Agricultural Policy Research Institute - HAPRI.

Administrative map of the Red River Delta over Vietnam
Administrative map of the Red River Delta over Vietnam

The article examines factors and root causes of dilemma and environmental governance challenges in the Red River Delta of Vietnam. Since the Renovation (Đổi Mới) period, there has been an accelerating growth of craft villages and industrial clusters in rural areas. While these processes contribute to creating jobs, increasing rural income, and assuaging rural–urban migration pressures, little attention is devoted to environmental effects they have caused at the village level.


Drawing on case studies in the Red River Delta and desk reviews, this study suggests that rural industrialization has witnessed rapid expansion of craft villages and intense market competition among them, leading to environmental pollution and resource depletion.


Although the Vietnamese government has issued directives and environmental laws to regulate and control environmental pollution, the situations remain unabated. This study calls for sound environmental policies to sustain the operation of craft villages while ensuring the effective governance of rural industrialization.


Dang, T. D., & Tran, T. A. (2020). "Rural Industrialization and Environmental Governance Challenges in the Red River Delta, Vietnam." The Journal of Environment & Development.


Article URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1070496520942564

DOI: 10.1177/1070496520942564


-------------------------------------------------------------------

Công nghiệp hóa và Thách thức Quản lý Môi trường ở Đồng bằng sông Hồng


Nghiên cứu của Tiến sĩ Trần Anh Thông, Nghiên cứu Viên Cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe.


Bài viết này xem xét các yếu tố và nguyên nhân gây ra những thách thức nan giải ttrong việc quản trị môi trường ở Đồng bằng sông Hồng. Kể từ thời kỳ Đổi mới, đã sự tăng trưởng nhanh chóng của các làng nghề và các cụm công nghiệp ở khu vực nông thôn. Mặc dù quá ttrinh2 này góp phần tạo ra việc làm, tăng thu nhập ở nông thôn và giảm bớt áp lực di cư ở thành thị nông thôn, nhưng rất ít chú ý đến các tác động về môi trường mà chúng đã gây ra ở vùng nông thôn.


Dựa trên các nghiên cứu trường hợp ở đồng bằng sông Hồng và khảo cứu tài liệu, nghiên cứu này cho thấy quá trình công nghiệp hóa nông thôn đã chứng kiến ​​sự mở rộng nhanh chóng của các làng nghề và cạnh tranh thị trường gay gắt giữa các bên, dẫn đến ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên.


Mặc dù chính phủ Việt Nam đã ban hành các chỉ thị và luật môi trường để điều chỉnh và kiểm soát ô nhiễm môi trường, nhưng tình hình vẫn không suy giảm. Nghiên cứu này chỉ ra việc cần có các chính sách môi trường lành mạnh để duy trì hoạt động của các làng nghề trong khi vẫn đảm bảo quản trị hiệu quả công nghiệp hóa nông thôn.


61 views0 comments
bottom of page