Highly Hazardous Pesticides in Vietnam: A Situational Analysis

Updated: Aug 5, 2020

New research report by Dr. Trần Anh Thông, Senior Research Associate at Health and Agricultural Policy Research Institute - HAPRI for International Pollutants Elimination Network (IPEN).

The purpose of the project study was to

 • Provide a general overview of pesticides registered and used in Vietnam, and on what crops;

 • Identify manufacturers and exporters;

 • Outline efforts in the country to phase out the use of highly hazardous pesticides and the challenges therein; and

 • Provide information about the use of alternative, non-chemical approaches such as ago-ecology in agricultural practices in Vietnam

This report relates to Sustainable Development Goals 2, 3, 6, 8, 12, 13, 14 and 15.


-------------------------------------------------------------------

Thuốc trừ sâu nguy hiểm cao ở Việt Nam: Phân tích tình huống


Báo cáo nghiên cứu mới của TS Trần Anh Thông, Nghiên cứu viên Cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe - HAPRI cho International Pollutants Elimination Network (IPEN).


Mục đích của nghiên cứu dự án là

 • Cung cấp một cái nhìn tổng quan về thuốc trừ sâu được đăng ký và sử dụng ở Việt Nam, và dùng lên những loại cây trồng nào;

 • Xác định nhà sản xuất và xuất khẩu;

 • Phác thảo những nỗ lực trong nước để loại bỏ việc sử dụng thuốc trừ sâu cực kỳ nguy hiểm và những thách thức trong đó;

 • Cung cấp thông tin về việc sử dụng các phương pháp thay thế, phi hóa học như sinh thái học trước đây ở Việt Nam.

Báo cáo này liên quan đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững 2, 3, 6, 8, 12, 13, 14 và 15.


Special thanks to IPEN's Southeast & East Asia Regional Coordinator Lia Esquillo and Regional Hub EcoWaste Coalition for their important contributions to the development and finalization of the project.


Article's URL: https://ipen.org/documents/highly-hazardous-pesticides-vietnam-situational-analysis.32 views0 comments
ueh-sub-logo.png

Follow us

 • Facebook Link
 • LinkedIn Round
 • Instagram
 • YouTube

©2020 by HAPRI

Viện Nghiên cứu Chính sách Sức khỏe và Nông nghiệp - Health & Agricultural Research Policy Institute,

Trường Đại học Kinh tế TPHCM - University of Economics Ho Chi Minh City