top of page

HAPRI cùng TS. Lê Vĩnh Triển trò chuyện về định hướng của Viện trong bối cảnh đất nước.