Latest News and Updates

 

Upcoming Events

 • HAPRI TALKS: Chuyển đổi số y tế - thử thách và cơ hội
  Mar 24, 11:00 AM – 1:00 PM GMT+7
  Quận 10, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  Hội thảo về chuyển đổi số y tế cùng với đại diện công ty YouMed
 • HAPRI TALK 4: Laws and Development
  Jan 12, 2:00 PM – 4:00 PM
  Zoom
  TỪ NHÀ NƯỚC PHÁT TRIỂN SANG NHÀ NƯỚC ĐIỀU TIẾT: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐÔNG Á? - SO SÁNH TRƯỜNG HỢP ĐÀI LOAN VÀ THÁI LAN