Health and Agricultural Policy Research Institute (HARPRI) is the first health economics research institute ever established in Vietnam.

It is governed by the University of Economics Ho Chi Minh City (UEH), the largest and prestige economic research school in the country’s south.

INTRODUCTION TO HAPRI

Introduction to HAPRI

Legal basis


HAPRI was founded according to Decision No. 3037/QĐ-ĐHKT-NS of the University’s Dean on November 13th, 2019. HAPRI is a not-for-profit administrative unit operate with defined functions and missions under the University. HAPRI has its own legal status, seal, and bank account.
HAPRI's functions


1/ Advise and organize implementations of academic research projects. 2/ Cooperate in research and training with domestic and foreign partners. 3/ Provide policy advice in health and agriculture. 4/ Organize short-term training courses and grant certificates.
HAPRI's tasks


 1. Conduct research projects assigned by UEH;
 2. Seek for domestic and foreign partners to conduct research and training projects;
 3. Provide consultancy, technology transfer and training support based on local and international demands;
 4. Training focus
  1. Develop and implement postgraduate international joint training programs on health economics and agricultural economics;
  2. Organize courses on methods and experiences in economic research for lecturers, graduate students, and students of the University, as well as researchers and industrial managers;
  3. Organize courses on methods of formulating and executing socio-economic projects, especially health and healthcare evaluation;
  4. Organize short courses, both domestically and internationally, to provide to update knowledge on economics, research methods, and implementation projects for lecturers, researchers, and managers of the University.
 5. Research focus
  1. Organize seminars on health and agricultural economics;
  2. Organize workshops on research methods training;
  3. Advise lecturers, graduate students, and students in economic research and publishing activities
  4. Strengthen the research capability of UEH, ensure that UEH is an outstanding institute in health and agricultural economics;
  5. Organize research activities, consultancy and scientific services for agencies and economic sectors;
 6. Implement international cooperation activities to promote research and training exchanges, attract scholars and promote the Institute and University's reputation;
 7. Build and operate networks in health and agriculture economic research;
 8. Publish research articles, reports, and books in relevant fields.
HAPRI's functional authority


 1. Cooperate in scientific research, organize training with professors, managers both within the University, domestically and internationally in related fields and industries.
 2. Cooperate with the central government’s ministries, entities, organizations, local governments, and enterprises from all socio-economic backgrounds in Vietnam to perform the institute's functions and tasks.
 3. Cooperate with foreign organizations and individuals in performing the Institute's functions, especially in the Southeast Asia region
 4. Collect fees, issue certificates, paying related charges for training courses organized by the Institute according to the needs of the society, based on compliance with regulations of the law and the University.
 5. Recruit and invite visiting lecturers, scholars, and research fellows to participate in training, researching, and consultancy activities.
 6. Sign labor contracts with employees when having human resources needs.
Our vision


By 2025, HAPRI will become one of the most influential research institutions of Vietnam in the field of health economics and agricultural policy, recognized by international research institutions and universities around the world.

Giới thiệu HAPRI

Cơ sở và vị trí pháp lý


Viện được thành lập theo quyết định số 3307/QĐ-ĐHKT-NS của Hiệu trưởng Trường vào ngày 13/11/2019. Viện trưởng, TS. Võ Tất Thắng, là người trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động của Viện, theo quyết định số 3245/QĐ-ĐHKT-NS.

Viện là đơn vị sự nghiệp có thu, có trụ sở riêng, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước.

Viện hoạt động trên cơ sở tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Trường.

Viện thực hiện hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo phân cấp quản lý của Trường.
Chức năng


 1. Tham mưu, tổ chức triển khai các chương trình, đề án nghiên cứu hàn lâm.
 2. Hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước.
 3. Tư vấn chính sách sức khỏe và nông nghiệp.
 4. Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp văn bằng.
Nhiệm vụ


1. Triển khai các chương trình, đề án nghiên cứu hàn lâm; 2. Triển khai các chương trình, đề án hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước; 3. Thực hiện tư vấn, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo theo các dự án trong nước, quốc tế và theo nhu cầu của các địa phương; 4. Đào tạo, bồi dưỡng

a) Xây dựng và triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc sau đại về kinh tế sức khỏe và kinh tế nông nghiệp;

b) Bồi dưỡng phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học kinh tế cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên của Trường và các nhà nghiên cứu, quản lý có nhu cầu;

c) Bồi dưỡng về phương pháp xây dựng và thực thi các dự án kinh tế - xã hội;

d) Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, các hội thảo trong nước và quốc tế nhằm cung cấp thông tin mới, cập nhật kiến thức về kinh tế, phương pháp nghiên cứu, phương pháp xây dựng và thực thi các dự án cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý trong và ngoài Trường.

5. Hỗ trợ nghiên cứu

a) Tổ chức các hội thảo về kinh tế sức khỏe và nông nghiệp;

b) Tổ chức các hội thảo hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu;

c) Tư vấn cho các giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên trong nghiên cứu và trong việc nâng cao khả năng xuất bản các sản phẩm nghiên cứu;

d) Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, bảo đảm cho Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực sự là một đơn vị mạnh trong nước về lĩnh vực kinh tế sức khỏe và kinh tế nông nghiệp;

e) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ khoa học cho các cơ quan và các thành phần kinh tế;

6. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy trao đổi nghiên cứu và đào tạo, thu hút học giả và quảng bá hình ảnh của Viện và Trường; 7. Xây dựng và vận hành các mạng lưới về kinh tế sức khoẻ và nông nghiệp; 8. Xuất bản và ấn hành các tài liệu, báo cáo, tạp chí chuyên môn liên quan. 9. Các nhiệm vụ khác do Trường phân công. 10. Quản lý công.
Quyền hạn


1. Hợp tác nghiên cứu khoa học, tổ chức đào tạo với các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài Trường thuộc các ngành, lĩnh vực có liên quan. 2. Hợp tác với các bộ, ngành, tổ chức, địa phương và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế xã hội trong nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. 3. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân cá nhân nước ngoài trong việc thực hiện các chức năng của Viện, khi được Hiệu trưởng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 4. Thu lệ phí, cấp chứng chỉ, chi trả các khoản phí, lệ phí có liên quan đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Viện tổ chức theo nhu cầu của xã hội, trên cơ sở tuân thủ các quy định chung của pháp luật và của Trường. 5. Tuyển dụng, mời các giảng viên thỉnh giảng tham gia các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tư vấn theo chức năng, nhiệm vụ của Viện. 6. Ký các hợp đồng lao động theo thời vụ với người lao động khi có nhu cầu về nhân sự.
Tầm nhìn


Đến năm 2025, Viện trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu mạnh trong nước về lĩnh vực kinh tế sức khỏe và chính sách nông nghiệp được các tổ chức nghiên cứu quốc tế và các trường đại học trên thế giới ghi nhận.

HAPRI in 24 seconds

ueh-sub-logo.png

Follow us

 • Facebook Link
 • LinkedIn Round
 • Instagram
 • YouTube

©2020 by HAPRI

Viện Nghiên cứu Chính sách Sức khỏe và Nông nghiệp - Health & Agricultural Research Policy Institute,

Trường Đại học Kinh tế TPHCM - University of Economics Ho Chi Minh City