top of page
News
Events
 • Food Loss & Waste Innovation Hub: 1st webinar
  Dec 07, 2022, 3:00 PM – 4:00 PM GMT+7
  Zoom
  About the webinar: to share global knowledge and expertise in the field of food loss and waste
 • HAPRI TALKS: Chuyển đổi số y tế - thử thách và cơ hội
  Mar 24, 2022, 11:00 AM – 1:00 PM GMT+7
  Quận 10, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  Hội thảo về chuyển đổi số y tế cùng với đại diện công ty YouMed